شماره:۸

کانون تبلیغات وزیران اولین خریدار محصولات آران تاچ

طی حضور در نمایشگاه بازاریابی و تبلیغات که حدود دو ماه پیش در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد آران تاچ برای اولین بار محصولات ‏لمسی خود را معرفی و ازهمین طریق اولین قرارداد فروش این محصولات را منعقد کرد.‏
اولین فروش آران تاچ به کانون تبلیغات وزیران شامل یک دستگاه کیوسک اطلاع رسانی ۱۹ اینچ و یک دستگاه کیوسک اطلاع رسانی ۴۲ اینچ در حالی ‏انجام شد که تمامی مراحل طراحی و تولید توسط تیم متخصص آران انجام شده و به مرحله بهره برداری رسیده است.‏
error: Content is protected !!