مشخصات فردی: (لطفا فرم فوق با دقت کامل پر شود)
    متاهل     مجرد
خانم       آقا پایان خدمت دارم معافیت پایان خدمت ندارم
  
مشخصات خانوادگی:
سوابق تحصیلی:
مشخصات معرفین:
میزان آشنایی با زبان خارجی: نمره ارزشیابی خود را از 20 اعلام نمایید.
امضا کننده درخواست کار مسئولیت صحت مندرجات هر دو صفحه را به عهده گرفته و آمادگی خود را برای احراز شغل اعلام و اذعان میدارم که تکمیل فرم فوق هیچگونه تعهدی از نطر استخدام اینجانب برای مجموعه ایجاد ننموده و متعهد میگردم که در صورت پذیرش این مجموعه در واحد مورد نیاز مشغول گردیده و برابر برنامه کاری با کمال جدین در انجام امور محوله با رعایت ضواب و مقررات مشغول باشم.
آپلود رزومه *
آپلود عکس *
تایید اطلاعات *